ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ

Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

Σχόλια καί προτάσεις ἐπί τῶν σχεδίων κειμένων     (Ἀρχεῖο PDF)    (Ἀρχεῖο WORD)

Ἐκτιμήσεις περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου     (Ἀρχεῖο PDF)     (Ἀρχεῖο WORD)

Περί Οἰκουμενισμοῦ

Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμενισμός

Σκέψεις περί τῆς συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Οἰκουμενικήν κίνησιν καί τό Π.Σ.Ε.

Περί τῶν Διαθρησκειακῶν ἐκδηλώσεων

Ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν

Γιατί δέν πρέπει νά δεχθούμε τόν Πάπα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας

Ἡ Ρωμαιοκαθολική Clarification (Διασάφησις) ἐπαναβεβαιώνει τό Filioque

Θεολογικές ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες προτάσεις γιά μυστηριακή διακοινωνία Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων

Ὑπόμνημα περί τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Π.Σ.Ε. (Κείμενο Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους)

Διάφορα θέματα

Ἡ κατάργησις τῆς Κυριακῆς ἀργίας

Ἡ βαρύτατη φορολόγησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁδηγεί τάς Ἱεράς Μονάς εἰς τόν ἐξ ἀσφυξίας θάνατον

Ὁδηγός πρός τήν Πανθρησκεία τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

 

Θεία Μετάληψις χωρίς ολιγοπιστία (Ρωσσικά)  (Ἀρχεῖο WORD)